W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Administrator systemu upoważnia Użytkownika serwisu internetowego do korzystania z bazy danych w ograniczonym zakresie wynikającym z Regulaminu.

Dokonanie wpisu do bazy srebroperuna.pl odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

Użytkownik ma prawo przesyłania do srebroperuna.pl , za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pomocą właściwego linku znajdującego się we wpisie, prezentacji ,lub menu, wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firmy publikowanych na łamach katalogu. Po zgłoszeniu faktu nieprawidłowych danych wszelkie iformacje o firmie zostaną usunięte w ciągu 1-5 tygodni.

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie Rsk.org.pl przez jego Użytkowników. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści jakie zawiera na wizytówce firmowej i wszystkich prezentacjach, w szczególności Firma odpowiada za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń, a także zgodność z obowiązującym prawem, zwyczajami i normami moralnymi oraz niniejszym Regulaminem. Firma również ponosi prawne konsekwencje użycia nazw, słów i znaków zastrzeżonych. Wszystkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane na stronach serwisu, a przede wszystkim dane dotyczące pochodzenia towaru, marki, producenta, powinny być prawdziwe, kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd. W przypadku naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad, Administrator systemu upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia publikowanych przez firmę informacji, prezentacji czy też całej wizytówki.

Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednoznaczna ze zgodą Użytkownika na umieszczanie, przetwarzanie, wynajmowanie i przekazywanie przez Administratora systemu, jak również inne podmioty związane umową z Administratorem systemu danych Firmy, w tym danych osobowych, zarówno w kraju, jak i za granicą, w szczególności w katalogach branżowych (w tym w formie drukowanej), na wymiennych cyfrowych nośnikach informacji i w Internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia wśród nieograniczonego kręgu odbiorców, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania.

Administrator systemu zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń w dostępie do serwisu bez podania przyczyny, w szczególności wobec Użytkowników naruszających zasady korzystania z serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora systemu naruszeń, Administrator systemu zastrzega prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do serwisu.

Administrator systemu nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności odszkodowawczej, wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty wynikające z nieprawidłowości, nieaktualność lub jakości danych, treści reklam lub ogłoszeń zamieszczonych na stronach serwisu.

Administrator systemu zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń dostępu do serwisu dla poszczególnych Użytkowników bez podania przyczyny.

Administrator systemu zachowuje prawo do odstąpienia od publikacji danych teleadresowych Firmy bez podania przyczyny oraz bez poinformowania zainteresowanych.

Administrator systemu ma prawo w każdym czasie dokonywać zmian niniejszego Regulaminu